Stadgar

Stadgar för Östra Offerdals Fiber ekonomisk förening.

 

Antagna 2014-03-16

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Östra Offerdals Fiber ekonomisk förening.

 

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arbeta för byggnation av optiskt fibernätverk i Byalagsområdena Rise/Tulleråsen, Kälom, Bredbyn och Landön i Krokoms kommun. Medlemmar skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

 

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Krokoms kommun, Jämtlands län.

 

§ 4 Medlemskap

Till medlem antas varje fysisk och juridisk person som förväntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligt till styrelsen.

 

§ 5 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200 kronor. Insatsen betalas när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomisk förening.

 

§ 6. Medlemsavgift

Föreningsstämman kan besluta om att ta ut en årsavgift om högst 200 kronor.

 

§ 7 Uteslutning

Medlem som motarbetar föreningen eller bryter mot föreningens stadgar kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå inbetald medlemsinsats.

 

§ 8 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

 

§ 9 Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande organ för föreningens organisation och förvaltning.

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 9 styrelseledamöter med lägst en och högst 4 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ska bestå av minst en ledamot från respektive byalag. Mandattiden är högst två år.

Om helt ny styrelse väljs skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal vara ett år

 

§ 10. Konstituering och firmateckning

Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare samt, enligt styrelsens behov och beslut, övriga riktade ansvarsområden som vice ordförande, kassör m.fl.

Styrelsen utser firmatecknare.

 

§ 11 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 12 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari-31 december.

 

§ 13 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

 

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare

4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den  fastställda balansräkningen ska disponeras

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för den tid revisionen avser

9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av valberedning

15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

 

§ 15. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden.

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla en uppgift om de ärenden som skall förekomma. Kallelsen skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Övriga meddelanden från styrelsen skall ske genom utskick i brev och/eller med e-post samt genom införande på föreningens hemsida. Adress: ostraofferdalsfiber.se

 

§ 16 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag förskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

 

§ 17 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna.

 

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Flag Counter