info till medlemmar. Nytt 2019-07-04.ÖOF 2019-07-04


Information om webbtjänst Ledningskollen


Vid fiberföreningens årsmöte förra veckan kom frågan upp om fiberledningen finns att söka i
"Ledningskollen". Ledningskollen är en gratis webbtjänst administrerad och ägd av bl.a PTS (Post och
Telestyrelsen). Tjänsten kan användas för att:
- få reda på var ledningar finns
- skydda ledningar mot avgrävning
- förenkla och samordna grävarbeten
Svaret på frågan är att IP Only fiberledningar inom Östra Offerdals Fiberförenings område nu finns
inlagda i webbtjänsten "Ledningskollen" med webbadress, www.ledningskollen.se. Du kan alltså inom
din egen fastighet se exakt var ledningen är belägen. Obs! Endast inom egen fastighets gränser. Vid
behov kan markering i terrängen av ledningen, t.ex vid bygg- eller grävningsarbeten, erhållas via
Ledningskollen.


Östra Offerdals Fiberförening 2017-09-27Hej alla!


En kort information om läget i vårt fiberprojekt.


Självklart är vi alla mycket angelägna om att fiberutbyggnaden skall bli klar. Ja helst igår…!

Vi är många som tycker att det hela dröjer och ingenting tycks hända. Detta gäller även för

oss i styrelsen som nu jobbat med detta i ett antal år. Samtidigt efter att ha deltagit i ett antal

byggmöten med entreprenadföretagets och ByNets representanter förstår man att

fiberbyggnationen är ett ganska komplext företag. Förutom att vårt projekt är geografiskt

mycket stort gäller dessutom att ett antal styrande kriterier måste vara klarlagda och där flera

aktörers medverkan fordras. En sådan stor och viktig aktör är Trafikverket som äger frågan

om tillståndsgivning till grävning i anslutning till berörda länsvägar (340, Kälomsvägen och

vägen genom Landön). Ännu har inget tillstånd erhållits från Trafikverket, som ej kan hindra

men väl ställa villkor för hur arbetet får utföras.


Sammanfattningsvis kan sägas att fiberbyggnationen har gått vidare från det läge vi

informerade om vid årsmötet i juni. I skrivande stund har de flesta fastigheter längs övre

Risevägen anslutits och har fungerande kommunikation. Grävning pågår i centrala Tulleråsen

och kommer i närtid att påbörjas i östra Tulleråsen.


Enligt ByNet´s projektsamordnare skall, så fort Trafikverkets tillstånd längs väg 340 erhållits,

anläggning av stamledning norrut påbörjas och gå vidare mot Kälom, Berg och Bredbyn.

Matning till Landön kommer från befintlig ledning norr Landösjön. Man kommer även få

utökade maskinresurser att tillgå så snart dessa friställts från arbeten i södra Jämtland.


Ja, detta är en kort sammanfattning av läget. Självklart vill vi alla att det hela skall bli klart

fortast möjligt, men naturligtvis även så att högsta möjliga kvalitet erhålls. Därför måste vi

nog bida tiden an så att entreprenören i nära samverkan med fastighetsägare kan göra

ledningsdragningen på ett så optimalt sätt som möjligt.


Viktigt därför att vi alla klargör för oss själva vart vi inom våra fastigheter har el-, vatten- och

avloppsledningar, berg och andra hinder som kan påverka fiberdragningen. På så vis kan vi

alla hjälpas åt att göra arbetet rationellt och tidsbesparande, till allas glädje och nytta.


För övrigt kan vi bara hoppas på att vinter och tjäle blir sen även i år.


Kälom 2017-09-27


För styrelsen


Carl-Göran Palmqvist


Östra Offerdals Fiber Ek. förening 2016-10-09


Hej!

Sommaren är över, hösten är här med underbart väder, peran uppe ur jorden och snart börjar oktoberjakten. Allt borde ju vara frid och fröjd, men hur var det nu med det här med fibern? Skulle det inte vara klart i november lovade Ip Only och ByNet? Jo, så var det men som alla förstår klarar man inte att infria den målsättningen.


Dags då för lite kort information från oss i föreningens styrelse.


Läget är följande. I huvudsak är alla markupplåtelseavtal tecknade och överlämnade till Ip Only för deras påskrift. Fastighetsägarens exemplar kommer sedan att skickas ut med post.


Projekteringen med fiberledningssträckor och aktuella fastigheter är inlagda på projekteringskarta i ett särskilt dataprogram. Vid ett möte med ByNet och oss i styrelsen den 17.e augusti kunde de flesta oklarheter i varje by redas ut.

Projektsamordnaren vid ByNet har nu tecknat avtal med den firma som skall genomföra installation av den utrustning som ska sitta inne i huset och även göra viss tomtprojektering.


Deras tekniker är den förste som vi under byggprocessen som kunder kommer att få kontakt med. Innan besöket kommer hen att ta kontakt med berörd fastighetsägare via telefon, för att avtala lämplig tid för besök. Denna fas i fiberinstallationen kommer att påbörjas inom den närmaste tiden och fortgå till dess alla fastigheter har fått utrustningen installerad.


Teknikerns arbete omfattar montering av utrustning på utsidan av husväggen, håltagning genom vägg och montering av en s.k. mediaomvandlare på väggens insida. Viktigt därför att var och en tänker till vart man lämpligast vill placera mediaomvandlaren i huset. (Storlek ungefär jämförbar med en I-Pad).


Tomtprojekteraren ska också i samråd med fastighetsägaren planera lämpligaste grävsträckning över tomten.


För att säkerställa att teknikern får kontakt med samtliga berörda fastighetsägare kommer hen att erhålla kontaktuppgifter till respektive byföreträdare i föreningens styrelse. Vi kan då hjälpa till ifall någon inte kan nås på telefon.


Även om den tidigare angivna tidsplanen nu har spruckit är ändå företagets ambition att grävningsarbeten skall startas, i vart fall i någon del av vårt område, under den sena hösten. Grävningsarbetena påbörjas som tomtgrävning. De långa anslutningssträckorna grävs, enligt de uppgifter vi erhållit, i slutfasen av processen.


Ok, vi får vänta lite längre på vår fiber än vad som tidigare gjordes gällande, men den som väntar på något gott…….o.s.v.


Vill avslutningsvis tydliggöra att den fortsatta processen nu helt ägs av Ip-Only/ByNet. Från föreningens styrelse assisterar vi där vi kan och är också beredda att förmedla information så långt vi har möjlighet.


Kälom 2016-10-09

För styrelsen


Carl-Göran Palmqvist Ordförande
Östra Offerdals Fiber Ekonomisk förening     2016-03-31


Som framgår av informationsbrevet från Ip-Only genomförs fiberutbyggnaden i östra delen av Offerdal i en samverkan mellan företaget och föreningen Östra Offerdals Fiber.

Denna samverkan innebär att viss del av lokal projektering och avtalstecknande genomförs med stöd av en lokal projektgrupp ur fiberföreningen.


För att vi i den lokala projektgruppen på ett optimalt sätt skall kunna stödja företaget med det lokala projektarbetet är det viktigt att vi har klarhet om vilka personer/fastighetsägare som tecknat avtal om fiberutbyggnad.


Mot ovanstående bakgrund är det ett mycket starkt önskemål att du som ännu inte är medlem i föreningen, men som avser ansluta dig för fiberinstallation, omgående tecknar medlemskap.


Detta görs enklast genom att ta kontakt med lämplig representant i föreningens styrelse och därefter erlägga en medlemsinsats om 200 kr.


Information om föreningen erhåller du enklast genom att besöka vår hemsida med webbadress: www. ostraofferdalsfiber.se

Där kan Du ta del av föreningens stadgar, styrelse, medlemsinformationer och kontaktuppgifter.Lämpliga personer från respektive by att kontakta är följande:För Rise/Tulleråsen   Ivan Myhr 072-2090337  Torgny Nilsson 070-2579925


För Kälom   Carl-Göran Palmqvist 070-6278528   Martin Nilsson 070-6781823


För Berg/Bredbyn    Leif Sivertsson 070-5295273   Uno Gunnarsson 070-6501365


För Landön   Conny Olofsson 076-7801814    Örjan Ohlsson 076-8083630
Varmt välkommen som medlem i föreningen!Styrelsen för Östra Offerdals FiberföreningHej!


Vill från styrelsen delge samtliga medlemmar ett kort men viktigt och glädjande besked.

Jämtlands Länsstyrelse beviljade igår (03-08) vår samarbetspartner, It-företaget IP-Only bidragsstöd för fiberutbyggnad inom vårt område. Detta innebär att vägen nu ligger öppen för att sätta igång fiberprojektet. Som omnämndes i föregående informationsbrev (2016-02-03) kommer vi i föreningens styrelse att medverka med lokalt projektstöd avseende bl.a avtalstecknande och detaljprojektering av ledningsdragning.


Det som närmast förestår är att teckna anslutningsavtal samt avtal om markupplåtelse för fiberledningen. Vi återkommer inom en nära framtid från styrelsen i dessa ärenden.


Det är bra om vi alla börjar fundera på lämpligaste och mest rationella väg att förlägga fiberledningen till vår fastighet. Då har vi möjlighet att lägga in detta i detaljprojekteringen så att den redan från början ligger så rätt som möjligt. (Mindre avvikelser kan ju sedan bli nödvändiga m.h.t oförutsedda hinder t.ex. stora stenar, bergklackar, vegetation mm).


I föregående informationsbrev angavs priset för anslutning till 19 900 kr. Däremot nämndes ej priset för två anslutningar på samma fastighet, vilket i flera fall är ett tänkbart önskemål. Vid två anslutningar inom samma fastighet och på samma gårdsplan(!) är kostnaden för hus nr två reducerat till 8 000 kr. Observera även de avbetalningsmöjligheter som angavs i tidigare brev. (Avbetalningsplan upp till 60 månader).


Avslutningsvis ett klarläggande. Företaget IP-Only är blivande nätägare och kommunikationsoperatör. Projektering och byggande genomförs av dotterföretaget ByNet. Ambitionen från deras sida är att kunna påbörja grävningsarbetena redan då tjälen gått ur marken. Som vi alla förstår är det viktigt att vi snabbt kommer igång med tecknande av avtal om anslutning och markupplåtelse. Vi återkommer från styrelsen om detta.


Hälsningar från styrelsen gm


Carl-Göran Palmqvist

Ordförande


Östra Offerdals Fiber Ek. förening 2016-02-04


Hej alla medlemmar!


Först ett varmt välkomnande av nytillkomna medlemmar i vår fiberförening!

Efter en längre tids frånvaro av information från oss i styrelsen är det nu hög tid att ge Er medlemmar en uppdatering av läget på fiberfronten. Detta framförallt för att det nu börjar hända konkreta saker inom vår förening. Inom en nära framtid hoppas vi att vara på gång med uppstart av fiberutbyggnaden. Emellertid nu i en något annorlunda organisatorisk form än den vi inledningsvis påbörjade. Mer om detta i det följande. Först en liten resumé om vad som ”timat” så här långt.


Efter vårt årsmöte i maj arbetade styrelsen med ansökan om bidrag för fiberutbyggnaden inom vårt område. Ansökan, som administrativt handläggs i datamedia på Jordbruksverkets hemsida, s.k. e-ansökan, insändes den 16.e juni. Den har därefter kompletterats i några steg ytterligare och ingick bland de ansökningar som Länsstyrelsen skulle behandla i en första omgång, med beslutstidpunkt under februari månad.


Som säkert många redan känner till försåldes under december månad Jämtkraft AB Telecom till det rikstäckande IT-företaget IP-Only, som då blev ägare till Jämtkrafts fibernät. Det kom då till vår kännedom att IP-Only sökt bidrag för fiberutbyggnad inom outbyggda delar i Jämtkrafts ägarkommuner, Östersund, Krokom och Åre. Eftersom IP-Only utbyggnadsplaner även täckte vår förenings område inleddes förhandlingar med företaget om ev. samverkan. Efter ett möte där IP-Only redovisade sitt koncept för utbyggnad på landsbygden (GSF = grannsamverkan fiber) tog styrelsen beslut om samgående med IP-Only. Detta innebar att vi även tog tillbaka vår inlämnade bidragsansökan.


Läget är nu följande: IP-Only ansöker nu om bidrag för fiberutbyggnad inom vår förenings område. Inom Krokoms kommun ingår även Dvärsätt, samt i Åre kommun Hallen-Bydalen, och i Östersunds kommun Brunflobygden. Beslut om bidrag förväntas erhållas från Länsstyrelsen i slutet av februari.


GSF-konceptet innebär att vi lokalt medverkar i projektet med bl.a stödjande handläggning av anslutningsavtal, tecknande av markavtal samt med lokal finprojektering. Inledningsvis kommer föreningens styrelse att verka som lokal projektgrupp.


Ett villkor för att erhålla bidragsstöd är att anslutningsgraden är minst 75 % av tillgängliga fastigheter med fastboende på orten. (Fritidsfastigheter är bidragsberättigade men ingår ej i beräkningsgrunden för anslutningsgrad). Inom vår förenings område torde detta inte vara gränssättande eftersom antalet intresserade ligger nära 85 %. Det är dock mycket angeläget att fastighetsägare förstår vikten av att nu passa på tillfället att göra denna investering i sin fastighet. Någon ytterligare möjlighet till bidrag kommer sannolikt aldrig att inträffa, varför kostnaden för en framtida anslutning till fibernätet blir mångfalt högre. Drastiskt uttryckt kan sägas att ”nu går tåget”.


Vad kommer då anslutningskostnaden att bli? Enligt IP-Only blir kostnaden per fastighet 19 900 kr. Priset är inklusive moms och lika för alla oberoende av fastighetens belägenhet. (Samma pris i tätort som landsbygd). IP-Only erbjuder dessutom möjlighet att upprätta en avbetalningsplan med upp till 60 månaders avbetalningstid. Priset avser fiberledning indragen till s.k. mediaomvandlare inomhus. (Därefter egen inkoppling av router mm).


Vad som närmast kommer att hända förutsatt ett positivt bidragsbeslut från Länsstyrelsen är följande:


- Tecknande av anslutningsavtal.

- Tecknande av markavtal med berörda fastighetsägare.

- Finprojektering (vart och hur skall fiberledningen dras fram) Detta skall bestämmas i samråd med berörda fastighetsägare.

- Projekteringsunderlaget till Länsstyrelsen för godkännande (miljö, fornminnen mm).


IP-Only är som blivande nätägare och kommunikationsoperatör totalansvarig för projektering, upphandling och byggande. Själva nätbyggnationen utförs av dotterföretaget ByNet. Som tidigare nämnts biträder vi själva med lokal projektgrupp vid avtalstecknande och finprojektering.


Nu återstår att ”hålla tummarna” för ett positivt bidragsbeslut. Så snart vi har uppgifter om detta återkommer vi från styrelsen med ytterligare information.


Börja redan nu att fundera över den mest rationella/lämpliga ledningsdragningen till Din fastighet!


Om du har frågor – hör av Dig till någon av oss i styrelsen.(Kontaktuppgifter på hemsidan).För styrelsen

Kälom 2016-02-04

Carl-Göran Palmqvist Ordförande2014-12-29Hej alla medlemmar!


Inför det kommande årsskiftet vill vi i styrelsen delge Er lite kort information om vad som har hänt och vad som är på gång i vårt arbete med fiberprojektet.


Under hösten har Skanovas konsultföretag RALA genomfört en grovprojektering och delgett oss en första kalkyl över kostnaden för fiberanslutning av föreningens område. Kalkylen är preliminär och framtagen helt på datoriserat kartunderlag kompletterat med de uppgifter om lokala förhållanden som vi själva delgett i ett besvarat förfrågansunderlag. I korthet kan sägas att den preliminära kostnadsbilden för projektet uppvisar ett klart behov av statliga bidrag för att komma ned till rimliga anslutningsavgifter för respektive fastighetsägare.


De bidrag som finns att söka, och som styrelsen nu arbetar med, är kopplade till EU-medel och ingår i det så kallade Landsbygdsprogrammet. På statlig nivå administreras Landsbygdsprogrammet inom Jordbruksverket. Regionala och lokala kopplingar finns till länsstyrelse och kommun. Problemet nu är att Landsbygdsprogrammet inte i alla delar är klarlagt med ett godkännande inom EU. Vissa delar, bl.a. vad beträffar bidragsmedel till fiberutbyggnad, berörs av detta vilket innebär att inga beslut om bidrag kan fattas förrän tidigast framåt sommaren. Däremot kan arbetet med ansökan påbörjas och även insändas.

Ansökan görs som en s.k. E-ansökan och genomförs till alla delar digitalt. Praktiskt måhända men medför även en del administrativa/tekniska problem för att kunna arbeta i grupp tillsammans.


Ett ganska omfattande regelverk reglerar Jordbruksverkets villkor för att vara berättigad till att erhålla bidrag. Grundläggande villkor är att det gäller landsbygdsförhållanden, inget befintligt fibernät får finnas etablerat, inga förutsättningar för marknadsrelaterad utbyggnad skall anses råda, projektet skall vara förenligt med rådande regional och kommunal utbyggnadsstrategi och slutligen skall samråd med aktuell kommun vara etablerad.

Bidragsstödet omfattar endast den s.k. passiva infrastrukturen, dvs. nedgrävning och etablering av själva ledningsnätet. Således ej till den aktiva utrustning som genererar signaler i systemet.


Stöd ges till följande delar i ett projekt: projektering, anläggningsarbeten, material, dokumentation och administration.


Sammanfattningsvis kan sägas att vi utifrån rådande regelverk inte kan se några hinder till bidrag för vårt projekt.


Vi har i styrelsen nu erhållit behörighet från Jordbruksverket att utnyttja e-tjänsten för bidragsansökan. Vi kommer därför att påbörja det arbetet i början på det nya året.


Ansökansarbetet är omfattande och innefattar även att gällande upphandlingsregler måste tillgodoses. Vi måste således vända oss med anbudsförfrågan även till andra aktörer än Skanova för att utvärdera vilken som är för vårt projekt mest optimala samarbetspartner.

Mallar för anbudsförfrågan skall framtas av Jordbruksverket. Vi har sökt dessa men fått svar att de väntas färdigställda först under våren 2015.


I styrelsen har vi haft ett möte med nytillträdd tjänsteman vid Krokoms kommuns näringslivsenhet. Vid mötet togs ett antal frågor upp som kommunen lovat hjälpa oss att lösa.

Vi förväntar oss en fortsatt nära samverkan med kommunen.


Vårt påbörjade fiberprojekt är av omfattande storlek och kräver ofta inom många områden ingående detaljkunskap. (Juridik, upphandlingsregler, lantmäterifrågor mm). Att helt lösa ledningen enbart på ideell basis utan expertkunskaper inser vi i styrelsen kommer att bli svårt eller kanske helt omöjligt. Vi kommer därför att eftersöka någon lämplig person att verka som projektledare från den stund då detta anses erforderligt. Naturligtvis påverkar detta kostnadsbilden men erfarenheterna från andra jämförbara fiberprojekt talar entydigt om behovet av en effektiv och väl sammanhållen projektledning.


Vi ställer därför frågan redan i detta medlemsbrev om någon av föreningens medlemmar, själv eller genom personliga kontakter, känner till någon tänkbar lämplig kandidat till posten som projektledare. Om så är fallet – var snäll meddela någon av oss i styrelsen om detta. 


Även om många frågor återstår att lösa innan vi ”kan sätta spaden/hackan i jorden” så känner vi inom styrelsen god tillförsikt inför det fortsatta arbetet.


Med gemensamma krafter skall vi klara detta för vår bygds framtid så viktiga projekt!


Gott Nytt År !

Kälom 29.e december 2014


Styrelsen Östra Offerdals Fiber Ek. förening 2014-07-07

 

Hej alla medlemmar!

Det har nu gått några månader sedan vi bildade vår fiberförening, varför vi i styrelsen vill komma med en kortfattad information om vad som hittills förevarit, och som nu pågår i föreningen och styrelsens arbete.

Efter föreningens registrering i Bolagsverket (04-08) koncentrerades verksamheten till insamling av medlemsansökningar. Sista tidpunkt för anmälan som var satt till den 11.e maj fick utsträckas i tid eftersom tillströmningen av medlemsanmälningar från början var ganska trög. Efter några påstötningar från styrelsen under maj månad lossnade det hela märkbart och anmälningarna strömmade in i god takt. Till dags dato har vi i föreningen drygt 200 betalande medlemmar. Eftersom några har mer än en fastighet att ansluta så uppgår antalet intresserade anslutningar idag till 223 stycken. I förhållande till vårt utgångsläge om 246 fysiskt möjliga, innebär detta en anslutningsgrad på nära 91 %. Ett mycket bra resultat

som utgångspunkt för fortsättningen av vårt projekt.

Vi har nu tecknat avtal om grovprojektering med TeliaSonera Skanova Access AB. (I följande text benämnt Skanova).

Avtalet innebär i korthet att vi ger Skanova i uppdrag att göra en grovprojektering av kanalisationen för ett fibernät i det område som omfattar föreningens medlemskader. Med grovprojektering avses att utifrån ett kartunderlag ta fram ett förslag till design av nätet samt att ta fram en kostnadsuppskattning. Detta arbete skall göras i samverkan med föreningen, där vi själva bidrar med lokal detaljkunskap om hur nätet bör dras för att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet.

I uppdraget ingår även att upprätta ett förfrågningsunderlag för utbyggnad av kanalisationen samt att för föreningens räkning ta in anbud från två entreprenörer.

Det är alltså mycket viktigt att vi själva bidrar med information och förslag till hur nätet bör förläggas så att grävningskostnaden kan hållas nere. Viktigt är t.ex. att minimera antalet vägpassager (vägundergångar) eftersom dessa är mycket dyrbara, samt att så långt möjligt eftersträva nedplöjning av kanalisationsrören i stället för nedgrävning. (Plöjning är mycket billigare än grävning).

För detta ändamål har vi i styrelsen tagit fram kartmaterial för att i varje by kunna lägga ett förslag till optimal lösning. Detta arbete måste göras i terrängen med en preliminär stakning som därefter omsätts till kartmaterialet. Ett noggrant utfört stakningsarbete utgör en första grund för att bygga ett högkvalitativt nät till lägsta möjliga kostnad.

I detta arbete krävs att styrelsen får assistans av flera fastighetsägare i varje by. (Förslagsvis att en arbetsgrupp per by/bydel tillsätts).

Grovprojekteringen utförs för Skanovas räkning av ett konsultföretag benämnt RALA. Styrelen har etablerat god kontakt med dess handläggare och arbetet har så här långt utförts i ett dataprogram där läget för alla berörda fastigheter lagts in och ett preliminärt förslag till nätdesign tagits fram. Detta kommer naturligtvis att påverkas av våra lokala synpunkter och förslag.

Beträffande de statliga bidragen för fiberutbyggnad är läget fortfarande något oklart. Styrelsen har haft kontakter med länsstyrelsens handläggare som endast kunnat meddela att man fortfarande inte har läget klarlagt. Helt klart är att bidragsmedel kommer att tillföras inom landsbygdsprogrammet förmodligen under hösten alternativt våren 2015.   Det kommer även att bli nya ansökningsförfaranden (nya blanketter mm), varför även projekt med nu liggande ansökningar måste göras om. Det är självklart viktigt att vi oavsett denna osäkerhet arbetar vidare för att tidigt kunna få in våra ansökningshandlingar. Styrelsen kommer att ha fortlöpande kontakt med kommun och länsstyrelse för uppföljning av läget i bidragsfrågan.

Nämnas skall även att vi efter ansökan erhållit lokala bidrag om 1500 kr vardera från Offerdalsvind och från Offerdals Brandstodsbolag. Bidragen är främst avsedda att täcka tidigare nedlagda kostnader vid planering inför bildande av föreningen, såsom resekostnader för deltagande i möten och övriga administrativa utgifter.

Styrelsen vill uttrycka ett stort tack till ovanstående organisationer för erhållna bidrag!

Detta och kommande informationsbrev från oss i styrelsen utsänds mailledes i gruppsändlistor för varje by/bygd. Informationsbreven läggs även ut på föreningens hemsida med adress ostraofferdalsfiber.se. Icke nätanslutna medlemmar erhåller brevet via ”snigelposten”.

 

Med tillönskan om en fortsatt skön sommar!

 

Styrelsen
Östra Offerdals Fiber Ekonomisk förening

 

Information om  föreningen och medlemsskap

 

Den 16.e mars 2014 bildades föreningen Östra Offerdals Fiber Ekonomisk förening vid ett välbesökt startmöte i Tulleråsens Bygdegård.

 

Ändamålet för föreningen är att förse våra bygder med ett optiskt fibernätverk så att framtida telekommunikationer i form av internet, telefon, TV mm tryggas.

 

Föreningens stadgar har nu blivit ”juridiskt godkända” och föreningen har registrerats vid Bolagsverket med organisationsnummer769627-9293.

 

Med detta brev medföljer ett formulär för ansökan om medlemskap i föreningen. Medlemskapet är en förutsättning för att längre fram i processen kunna teckna avtal om anslutning till fibernätet. Det är dock viktigt för Dig som blivande medlem att veta att medlemskap i föreningen inte innebär att du binder dig för att köpa tillgång till fibernätet. Det beslutet tas längre fram i processen då vi har klarlagt kostnadsbilden för anslutning. Ditt enda utlägg nu är insatsen om 200 kr. En kostnad som sannolikt kan återfås vid föreningens upphörande.

 

Det är däremot ytterst angeläget att få ett stort antal anslutna fastigheter. Ju fler vi blir desto lägre blir anslutningskostnaden för var och en!

 

Vårt fiberprojekt utgår från en samverkan med telekomföretagen Skanova och Telia. Kort sagt kan sägas att vi i föreningen står för nedgrävning av kanalisation för fiberkabel medan Skanova/Telia medverkar i projektering, tillhandahåller all materiel och genomför ”inblåsning” av fiberledningen i de nedgrävda kanalisationsrören.

I konceptet ingår att Skanova redan från början kommer att ansvara för drift och underhåll av nätet för att slutligen överta ägandet av detsamma. Därefter kan antagligen vår förening upphöra. Föreningens verksamhetstid är alltså ändlig.

 

Som vi alla förstår är det av högsta vikt att vi tidigt får en bild av kostnaderna för hela projektet. Detta som grund för eventuell bidragsansökan men även för klarläggande av preliminär anslutningsavgift, med eller utan statligt bidrag.

 

Självklart är det upp till var och en fastighetsägare att själv avgöra om man vill ansluta sig till nätet eller inte. Inför detta beslut är det dock viktigt att tänka på att den kostnad som uppstår är en investering i din fastighet som höjer dess värde, vilket även höjer fastighetens attraktionskraft i händelse av att man någon gång skulle vilja eller behöva sälja densamma. Det är även viktigt att komma ihåg att en framtida anslutning till nätet sannolikt blir mångdubbelt dyrare än att vara med från början i projektet.

 

Det som nu närmast förestår i styrelsearbetet är att teckna avtal med Skanova om grovprojektering samt att förteckna medlemmar i den takt som ansökningar strömmar in.

I den preliminära offert vi fått från Telia innebär en hundraprocentig anslutning (246 fastigheter) att anslutningsavgiften för tillgång till fibernätet blir noll kronor. Det vill säga att den fördelade kostnaden för anslutning endast omfattar våra egna kostnader för nedgrävning av kanalisationsrören. I förhållande till graden av reducerad anslutning (färre än 246)kommer anslutningsavgiften att stegvis höjas (okänt hur mycket). Mot denna bakgrund  är förhoppningen att vi når så nära maximal anslutningsgrad som möjligt.

 

Observera att anslutningskostnaden skall fördelas solidariskt bland föreningens medlemmar. Det vill säga samma kostnad oberoende av grävningsavstånd till fastigheten.

 

Styrelse

Startmötet i Tulleråsen valde följande personer att bilda föreningens styrelse.

Fördelning på styrelseposter har i enlighet med stadgarna gjorts inom styrelsen.

 

Ordinarie ledamöter:

Carl-Göran Palmqvist  Kälom                       Styrelseordförande

Ivan Myhr                      Rise/Tulleråsen        Vice ordf.

Torgny Nilsson             Rise/Tulleråsen        Sekreterare

Leif Sivertsson             Bredbyn/Berg            Ekonomiansvarig.

Conny Olofsson           Landön

 

Ersättare:

Martin Nilsson               Kälom

Ellert Nordmark            Rise/Tulleråsen

Uno Gunnarsson          Bredbyn/Berg

Örjan Olsson                Landön

 

Revisorer:

Catrin Haglund och Jonny Svedberg.

 

Ersättare:

Sigrid Björnsson

 

Medlemskontakter

Stadgar, informationsmeddelanden mm anslås på föreningens hemsida med adress: ostraofferdalsfiber.se, och/eller skickas via mail till föreningsmedlemmarna. (Även via post om e-postmöjlighet saknas).

 

Nu kör vi igång!

Välkomna som medlemmar i föreningen!

 

Styrelsen


Flag Counter